Πανελλήνιες ΕΠΑΛ (ομάδα Α) - Δομημένος Προγραμματισμός - Ενδεικτικές Λύσεις θεμάτων


Οι λύσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές (προσοχή δεν είναι επίσημες και συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να περιέχουν λάθη)

ΘΕΜΑ A1.
α. σωστό
β. λάθος
γ. λάθος
δ. σωστό
ε. σωστό

ΘΕΜΑ Α2.
1. ε
2. γ
3. α
4. στ
5. β

ΘΕΜΑ Α3
Γ

ΘΕΜΑ Α4
Ακολουθία
Επιλογή
Επανάληψη

Τεχνικές ανάπτυξης και σχεδίασης Ιεραρχικού και Τμηματικού προγραμματισμού

ΘΕΜΑ Α5
Η απάντηση δίνεται με επιφυλάξεις.
Φραστική μέθοδος, Ψευδοκώδικας, Λογικό διάγραμμα, Δομοδιάγραμμα


ΘΕΜΑ Β, Β1

Χ
Α

10
20

5
23

2
22

1
25

0
24

ΘΕΜΑ Β2.
Β = 24
Γ = 48


ΘΕΜΑ Γ

Program Thema_gama;

const
 pagio = 3;

Var
 onoma : string;
 a, ogos_dedomenwn : integer;
 xrewsi, mo_xrewsis, sinoliki_xrewsi : real;

Begin

a := 0;
ogos_dedomenwn := 0;
sinoliki_xrewsi := 0;
xrewsi := 0;
mo_xrewsis := 0;

for a := 1 to 50 do
begin
   write('Dwse to onoma tou ipalilou ');
   readln(onoma);
   write('Dwse ton ogo twn dedomenwn ');
   readln(ogos_dedomenwn);
   if ogos_dedomenwn <= 2 then
      xrewsi := pagio + (ogos_dedomenwn * 10)
   else
        if ogos_dedomenwn <= 6 then
             xrewsi := pagio + (2 * 10) + (ogos_dedomenwn - 2) * 2.5
        else
             xrewsi := pagio + (2*10) + (4*2.5) + (ogos_dedomenwn - 6) * 1.5;
  writeln('O ipallilos ', onoma , 'exei xrewsi ', xrewsi:5:2 , ' euro');
  sinoliki_xrewsi := sinoliki_xrewsi + xrewsi;
end;

mo_xrewsis := (sinoliki_xrewsi / 50);
write('O mesos oros tis xrewsis twn ipallilwn einai : ', mo_xrewsis:8:2);

End.ΘΕΜΑ Δ.
Program Thema_D;

Var
 oxima : char;
 epivates, arithmos_fortigwn, xrewsi_fortiga : integer;
 xrewsi_autokinita, xrewsi_mixanes : integer;
 sinoliki_xrewsi : real;

Begin

 epivates := 0;
 arithmos_fortigwn := 0;
 xrewsi_fortiga := 0;
 xrewsi_autokinita := 0;
 xrewsi_mixanes := 0;
 sinoliki_xrewsi := 0;

write('Dwse ton tipo tou oximatos i t gia telos');
readln(oxima);

while oxima <> 't' do
begin
   write('Dwse arithmo epivatwn ');
   readln(epivates);

   case oxima of
     'M' :  xrewsi_mixanes := 10 + ((epivates - 1) * 5);
     'A' :  xrewsi_autokinita := 20 + ((epivates - 1) * 5);
     'F' :  begin
                                    xrewsi_fortiga := 30 + ((epivates - 1) * 5);
                                    arithmos_fortigwn := arithmos_fortigwn + 1;
                        end;
   end;
write('Dwse ton tipo tou oximatos i t gia telos');
readln(oxima);
end;

writeln('Ta fortiga einai: ', arithmos_fortigwn);

sinoliki_xrewsi := xrewsi_mixanes + xrewsi_autokinita + xrewsi_fortiga;
writeln('H sinoliki xrewsi einai: ', sinoliki_xrewsi:6:2);

end.

Δεν υπάρχουν σχόλια :