Προγραμματισμός Υπολογιστών - Φύλλο ασκήσεων Κεφαλαίου 8-9 (εντολές write και read)

Ακολουθούν ασκήσεις για τα κεφάλαια 8 και 9 του σχολικού βιβλίου. Οι ασκήσεις αυτές εξασκούν τη χρήση των εντολών Read, Write και του τελεστή ανάθεσης τιμής :=

Οι ασκήσεις προτείνεται να λυθούν με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του PAME που παρουσιάστηκε σε προγενέστερη ανάρτηση.

Τις ασκήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια :