Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α τάξης των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2013-14
Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2013-14 θα βρείτε εδώ.

Μεταξύ άλλων για ο μάθημα εφαρμογές πληροφορικής η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού) 


Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:

α) δύο (2) θέματα θεωρίας,

β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%).


Επισημαίνεται ότι στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού, τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα/ τους διδάσκοντες και δεν ισχύει για αυτά η Τράπεζα Θεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :